Janusz Kirenko "Chwila"

Prof. dr hab. Janusz Kirenko

Urodzony w Lublinie. Studia odbył w latach 1978-1982 na Wydziale Pedagogiki i Psychologii Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie. Stopień doktora nauk humanistycznych uzyskał w 1988 roku, a stopień doktora habilitowanego nauk humanistycznych w roku 1999. W czerwcu 2009 roku otrzymał tytuł naukowy profesora.

Pracę na UMCS rozpoczął od stanowiska asystenta-stażysty w Zakładzie Psychopedagogiki Specjalnej, by kontynuować ją na stanowiskach: asystenta, starszego asystenta, adiunkta, a od 2002 roku profesora nadzwyczajnego UMCS. Od 2005 roku jest kierownikiem Zakładu Pedeutologii i Edukacji Zdrowotnej. Trzecią kadencję (od 2003 roku) pełni również funkcję dyrektora Instytutu Pedagogiki UMCS.
W dorobku naukowym posiada 16 monografii, ponad 150 rozpraw i artykułów naukowych, raportów z badań, prac redakcyjnych, opracowań dydaktycznych w formie koncepcji kształcenia, planów i programów studiów oraz projektów praktycznych do wykorzystania w edukacji specjalnej i zdrowotnej oraz rehabilitacji. Do najważniejszych należą: Psychospołeczne przystosowanie osób z paraplegią (1991), Niektóre uwarunkowania psychospołecznego funkcjonowania osób z uszkodzeniem rdzenia kręgowego (1995), Psychospołeczne determinanty funkcjonowania seksualnego osób z uszkodzeniem rdzenia kręgowego (1998), Seks po uszkodzeniu rdzenia kręgowego (2001, współautor Z. Lew-Starowicz), Wsparcie społeczne osób z niepełnosprawnością (2002), Oblicza niepełnosprawności (2006), Edukacja i rehabilitacja osób z upośledzeniem umysłowym (2006 i 2009 drugie wydanie, współautor M. Parchomiuk), Odkrywanie niepełnosprawności wzrokowej w nauczaniu włączającym (2007, współautor P. Gindrich), Indywidualna i społeczna percepcja niepełnosprawności (2007), Zasoby osobiste w chorobach psychosomatycznych (2008, współautor S. Byra), Bezrobocie, niepełnosprawność, potrzeby (2010, współautor E. Sarzyńska), Współczesny nauczyciel. Studium wypalenia zawodowego (2011, współautor T. Zubrzycka-Maciąg). Odegrały one znaczącą rolę w wyodrębnianiu, rozwoju i umacnianiu się pedagogiki specjalnej ogólnej i rehabilitacji, szczególnie teorii i praktyki rehabilitacji i edukacji osób z niepełnosprawnością ruchową i z upośledzeniem umysłowym.

Za swoją działalność naukową, dydaktyczną i społeczną wielokrotnie wyróżniany i nagradzany. W 2008 roku otrzymał prestiżowy medal "Twórcy polskiej rehabilitacji", przyznany przez kapitułę Polskiego Towarzystwa Walki z Kalectwem za wybitne osiągnięcia naukowe w dziedzinie rehabilitacji.

Poza pracą naukowo-dydaktycznej i działalnością społeczną zajmuje się malarstwem. Brał udział w kilkunastu wystawach zbiorowych i indywidualnych. W 2007 roku debiutował tomikiem wierszy w konwencji haiku, pt. Nieodgadnione snu udręki, by w kolejnych latach opublikować: W drażliwości swej (2008), Takie tam, portrety, refleksje, impresje (2009), Pejzaż. W poszukiwaniu harmonii (2012).

© Dział Programów i Promocji - Młodzieżowy Dom Kultury nr 2 w Lublinie