Dokumenty MDK 2

PROGRAM WYCHOWAWCZY

MDK nr 2 w LUBLINIE

S p i s t r e ś c i :

Wstęp

I . Misja

II. Wizja

III . Ideał wychowawczy

IV . Filary działań wychowawczych

V. Podstawy prawne działań wychowawczych

VI . Zadania wychowawcze

VII . Warunki realizacji zadań wychowawczych

VIII. Metody i formy

XI. Współpraca ze środowiskiem

Podsumowanie

Wstęp

Młodzieżowy Dom Kultury nr 2 jest placówką oświatową. Organem prowadzącym jest Urząd Miejski, Wydział Oświaty i Wychowania w Lublinie (od 01.01.1996), a nadzór pedagogiczny sprawuje Kuratorium Oświaty w Lublinie. Historia naszej placówki rozpoczęła się 1 września 1979 roku – gdy powołano ośrodek pracy pozaszkolnej. Jako MDK ze sławnym numerem 2 działamy od 14 lutego 1992 roku.

I .Misja

Naszą misją jest podejmowanie takich działań, które pomogą uczestnikom realizowanych przez nas programów w zdobywaniu wiedzy i umiejętności oraz nabyciu postaw i zachowań koniecznych aby aktywnie uczestniczyć w życiu demokratycznego społeczeństwa w warunkach gospodarki wolnorynkowej.

W naszej działalności uwzględniamy , przede wszystkim, różne formy edukacji artystycznej i wychowania przez sztukę oraz metodę projektową.

II . Wizja

Zostaliśmy liderem regionalnym w realizowanych w placówce formach edukacji – opartych na autorskich projektach. Prowadzimy

i organizujemy szkolenia, warsztaty i spotkania dla uczniów, studentów

i nauczycieli oraz dla firm , na zasadach sponsoringu.

Dzięki temu, że

nasze usługi edukacyjne -przekaz wiedzy i umiejętności oraz kształtowanie postaw i zachowań,

nasz produkt – system dydaktyczny i organizacyjny, który opiera się na metodzie projektowej ,

cieszą się rosnącym i wymiernym zainteresowaniem oraz realizują potrzeby społeczności szkolnej i środowiska lokalnego sami jesteśmy sponsorem różnych działań edukacyjnych i kulturalnych, właściwie zabezpieczamy przyszłość i motywujemy kadrę oraz współpracowników, inwestujemy w rozwój własny i placówki – lokal, technologie multimedialne, środki komunikacji i łączności.

III. Ideał wychowawczy

Uczestnik powinien mieć szansę, aby w swym bagażu zabrać umiejętności:

planowania, organizowania i oceniania własny działań, zgodnie z obowiązującymi

normami,

2. współdziałania z innymi i na rzecz osób lub wartości,

3. komunikowania się z otoczeniem,

4. rozwiązywania problemów,

5. akceptowania siebie.

IV. Filary działań wychowawczych

I. Kształcenie

II. Wychowanie

III. Opieka

IV. Nauczyciel

V. Baza

1. związek z

potrzebami

2. rozbudzanie wyobraźni.

3.rozbudzanie zainteresowań,

4. metody aktywne,

-gł. projektowa

5. Uwzględniające możliwości uczniów;

6. Umożliwiające wszechstronny rozwój ucznia;

1. wspierające rodzinę

2. przywiązanie do tradycji,

3 przynależność regionalną,

4. tolerancję,

5. poszanowanie wartości demo - kratycznych,

6. poszanowanie praw człowieka.

1. otwarta na potrzeby środo -wiska;

2. twórcze wykorzystanie czas wolnego,

3. bogata oferta zajęć, w tym indywidualnych

4. pomoc w realizacji własnych pomysłów,

5. bezpieczeństwo.

1.stale doskonali swój warsztat, szkoli się - jest kompetentny

2. otwarty na współpracę

i udzielanie wsparcia,

3. zmotywowany do pracy i umiejący motywować innych,

4. realizuje lub uczestniczy w autorskich projektach,

5. posiada wiedzę, umiejętności i postawę pozwalające realizować pkt. I,II,III

1.pracownie z potrzebnym do realizacji zadań wyposażeniem,

2. placówka w pełni skomputeryzowana

3.biblioteka, fonoteka,

i filmoteka – zgodnie z potrzebami realizowanych projektów

4.tylko remonty bieżące,

5. najwyższe standardy bhp.

V. Podstawy prawne działań wychowawczych

1. Konstytucja Rzeczypospolitej polskiej

- Prawa i obowiązki obywateli

2. Deklaracja Praw Dziecka i Deklaracja Praw Człowieka i Obywatela

Humanizm

Wszechstronny rozwój człowieka

Wolność wyznawanych przekonań

Odpowiedzialność za naukę

Statut i regulaminy placówki.

Kodeks Ucznia.

VI. Zadania wychowawcze

placówka jako centrum edukacji kulturalnej dla uczniów lubelskich szkół,

zaspokajanie określonych potrzeb uczniów i rodziców oraz nauczycieli,

motywowanie uczniów do wszechstronnego rozwoju,

wychowanie uczniów w duchu poszanowania tradycji narodowych

i lokalnych,

oraz odpowiedzialności za środowisko naturalne.

placówka jako bezpieczne miejsce dla:

- spędzania czasu wolnego,

realizowania pasji i pomysłów.

3. placówka jako miejsce działań twórczych.

4. placówka jako miejsce wsparcia - jesteśmy koleżeńscy, przyjaźni i odpowiedzialni.

Nauczyciel placówki powinien być:

otwarty – na drugiego człowieka, środowisko i konieczne zmiany,

komunikatywny – umie prezentować własne poglądy i słuchać innych,

kompetentny- ma wiedzę i umiejętności oraz stale doskonali się,

twórczy – ma wyobraźnię do wyznaczania celów i sposobów ich realizacji.

Kadra kierownicza dodatkowo powinna być:

przygotowana merytorycznie do zarządzania placówką,

kreatywna, otwarta na innowacje, poszukująca nowych rozwiązań,

przestrzegająca etyki zawodowej,

konsekwentna w działaniach realizujących zadania placówki.

VII. Warunki zapewniające realizację zadań wychowawczych

środowisko intelektualne i organizacyjne placówki,

warunki lokalowe dla działań wychowawczych poprzez sztukę,

stała współpraca z instytucjami i specjalistami z wielu dziedzin,

sprawny system wsparcia, wewnętrzny(kultura placówki) i zewnętrzny

(np. rodzice, organ założycielski i in.),

współpraca z mediami

VIII. Metody i formy

W Dziale Programów i Promocji działania prowadzone są w oparciu o metodę projektową, rozumianą tu szerzej jako filozofię kierowania i obejmującą wiele metod i form zgodnie z zasadami celowości i skuteczności.

Formy preferowane: spotkania, szkolenia, warsztaty, wystawy, konkursy, koncerty, pokazy filmowe, wydawnictwa, z internetem , wycieczki – w ramach realizowanego zadania stosujemy zawsze kilka form .

Szerzej patrz: “ Zarządzanie projektem. Filozofia kierowania placówką kultury”, Benon Bujnowski

W Dziale Oświatowym nauczyciele stosują metody adekwatne do realizowanych form zajęć.

Współpraca ze środowiskiem

Współpraca należy do zasad głównych w działalności placówki.

zajęcia są dobrowolne – konieczna jest współpraca z rodzicami, opiekunami,

wszystkie projekty realizowane są we współpracy z powodów:

merytorycznych – różnorodność i wielość działań wymaga wiedzy z wielu

dziedzin,

organizacyjnych – np. logistyka, sale koncertowe, transport,

finansowych – wspólnie zawsze jest taniej,

celowych – współpraca to główny cel większości naszych projektów,

promocyjnych – dotarcie do adresata,

wychowawczych – wszechstronne oddziaływanie jest skuteczniejsze.

3. jest to element naszej misji i wizji.

IX. Podsumowanie

Sprawne działanie systemy wychowawczego jest związane z realizacją, zgodnych z misją i wizją placówki celów strategicznych:

najwyższa jakość działań, porównywalna - z punktu widzenia programów

i metod - z najlepszymi standardami europejskimi,

atrakcyjne intelektualnie i materialnie oraz sprawnie funkcjonujące środowisko pracy,

trwałe związki i uznanie w szeroko rozumianym otoczeniu placówki przez instytucje życia gospodarczego i społecznego, media oraz partnerskie instytucje edukacyjne w kraju i zagranicą.

opr. Benon Bujnowski, Lublin 2000 r

6

© 2003 Dział Programów i Promocji - Młodzieżowy Dom Kultury nr 2 w Lublinie