Dokumenty MDK 2

PLAN ROZWOJU MDK nr 2 w LUBLINIE

Spis treści:

I DYDAKTYKA 

II WYCHOWANIE 

III OPIEKA

IV ZARZĄDZANIE

V DOSKONALENIE ZAWODOWE NAUCZYCIELI 

VI ROZWóJ BAZY MATERIALNEJ 

VII WARUNKI PRACY I NAUKI, STAN TECHNICZNY OBIEKTU

VIII WSPóŁPRACA ZE ŚRODOWISKIEM LOKALNYM

IX EWALUACJA PRACY MDK 2

I DYDAKTYKA 

przygotowanie , wdrożenie i ewaluacja programów autorskich,

stosowanie metody projektów,

diagnozowanie poziomu wiedzy i umiejętności uczestników zajęć,

opracowanie programu wspierającego działania edukacyjne i wychowawcze szkół różnych typów,

udział uczestników w konkursach – zgodnie z realizowanymi projektami,

pracy z uczniem artystycznie uzdolnionym oraz twórczy,

7. Internet i pracownia multimedialna– opracowanie realizowanych programów

Tematy wiodące: Lublin, Lubelszczyzna, Dziedzictwo kulturalne, Środowisko, Autorytety, Sztuka.

Gromadzenie oraz opracowywanie własnych narzędzi dydaktycznych: film, fotografia, prace plastyczne wystawa, CD, nagrania, Internet, literatura, programy komputerowe

II WYCHOWANIE 

wdrażanie i ewaluacja Programu Wychowawczego MDK 2

Zadania wychowawcze

placówka jako centrum edukacji kulturalnej dla uczniów lubelskich szkół,

zaspokajanie określonych potrzeb uczniów i rodziców oraz nauczycieli,

motywowanie uczniów do wszechstronnego rozwoju,

wychowanie uczniów w duchu poszanowania tradycji narodowych i lokalnych,

oraz odpowiedzialności za środowisko naturalne.

placówka jako bezpieczne miejsce dla:

- spędzania czasu wolnego,

realizowania pasji i pomysłów.

c. placówka jako miejsce działań twórczych.

d. placówka jako miejsce wsparcia - jesteśmy koleżeńscy, przyjaźni i odpowiedzialni.

opracowanie i wdrożenie systemu integrowania uczestników i rodziców z placówką

projekty dla grup rodzinnych,

projekt dla grup wielopokoleniowych.

wdrażanie do samorządności,

wdrażanie do poszanowania narodowych tradycji ,

diagnozowanie poczucia bezpieczeństwa i poziomu zadowolenia (ankiety),

stwarzanie warunków dla prawidłowej realizacji Konstytucji Rzeczypospolitej

Polskiej ( Prawa i obowiązki obywateli), Deklaracji Praw Dziecka i Deklaracji Praw Człowieka i Obywatela, Statutu i regulaminów placówki, Kodeksu Ucznia.

III OPIEKA

dostosowanie organizacji do realizacji zadań z zakresu opieki:

a. placówka otwarta na potrzeby środowiska;

b. twórcze wykorzystanie czas wolnego,

c. bogata oferta zajęć, w tym indywidualnych

d. pomoc w realizacji własnych pomysłów,

bezpieczeństwo.

przygotowanie programów dla zespołów zadaniowych i nauczycieli

(filmy, organizacja imprez, koncerty, pokaz i in.)

3. dostosowanie bazy i sprzętu do zadań.

IV ZARZĄDZANIE

określenie zasad organizacji zajęć oraz wykorzystania pomieszczeń – w każdym roku szkolnym,

doskonalenie obiegu informacji: zarządzenia dyrektora, spotkania dyrektora z rodzicami uczniów, wydawanie gazetyMDK2, wydawanie informatorów, ogłoszenia ustne, plakaty informacyjne, media i inne formy,

określenie wewnętrznych form nadzoru (hospitacje, badania bieżące, spotkania

robocze, odprawy i in,

4. opracowanie organizacji i planu mierzenia jakości pracy,

ewaluacja programu rozwoju z uwzględnieniem wyników mierzenia jakości.

V DOSKONALENIE ZAWODOWE NAUCZYCIELI 

1. określenie potrzeb w zakresie doskonalenia kadry nauczycielskiej,

analiza indywidualnych planów dokształcania kadry nauczycielskiej,

opracowanie planu rozwoju zawodowego kadry nauczycielskiej,

powołanie zespołów nauczycielskich,

udostępnianie materiałów i ofert dokształcania ośrodków kształcenia nauczycieli,

analiza wpływu dokształcania nauczycieli na poziom nauczania i wychowania,

zachęcanie do publikowania osiągnięć w czasopismach oświatowych i Internecie,

zachęcanie do zdobywania kolejnych stopni awansu zawodowego, instruktaż

i szkolenia w tym zakresie,

udostępnianie przepisów oświatowych w biblioteczce,

dbanie o klimat placówki – twórcza atmosfera, przykład własnej pracy dyrekcji, integrowanie zespołu nauczycielskiego, szkolenie w zakresie pracy grupowej,

gromadzenie informacji o pracy nauczycieli w celu dokonywanie oceny ich pracy.

VI ROZWóJ BAZY MATERIALNEJ 

analiza potrzeb w zakresie wyposażenia placówki (ankieta),

wyposażanie placówki w sprzęt konieczny do realizacji zadań w ramach projektów,

opracowanie i wdrożenie systemu działalności dochodowej , np. wynajmowanie pomieszczeń, organizowanie imprez, szkoleń, kursów, koncertów i in.,

zorganizowanie i wyposażenie wideoteki, fonoteki, księgozbioru i archiwum jako ośrodka informacyjnego placówki,

zorganizowanie i wyposażenie pracowni multimedialnej.

VII WARUNKI PRACY I NAUKI, STAN TECHNICZNY OBIEKTU

realizacja zadań i szkoleń BHP,

systematyczne szkolenia z zakresu bezpieczeństwa przeciwpożarowego, oznakowanie

i uzupełnienie sprzętu ppoż.,

wdrożenie regulaminów: pracy, wynagradzania, nagradzania pracowników, 

opracowywanie i wdrożenie przydziałów czynności pracowników,

dokonywanie corocznej analizy warunków pracy i nauki,

przeprowadzania corocznych przeglądów obiektu szkolnego, założenie

i prowadzenie księgi obiektu budowlanego,

przeprowadzanie przeglądów dozoru urządzeń technicznych

analizowanie kosztów eksploatacji budynku (zużycia energii elektrycznej, gazu, opłat telefonicznych).

kontynuacja programu Remont –

izolacja pozioma, likwidacja grzyba i zagospodarowanie pomieszczeń piwnicznych,

remont i zagospodarowanie pomieszczeń strychowych,

konserwacja podłóg i likwidacja płóciennych obić na ścianach w pracowni muzycznej

i sali belkowej,

przeprowadzka biblioteki szkolnej, remont pomieszczeń.

VIII WSPóŁPRACA ZE ŚRODOWISKIEM LOKALNYM

Współpraca należy do zasad głównych w działalności placówki.

zajęcia są dobrowolne – konieczna jest współpraca z rodzicami, opiekunami,

wszystkie projekty realizowane są we współpracy z wieloma instytucjami , organizacjami

i osobami prywatnymi z powodów:

merytorycznych – różnorodność i wielość działań wymaga wiedzy z wielu

dziedzin,

organizacyjnych – np. logistyka, sale koncertowe, transport,

finansowych – wspólnie zawsze jest taniej,

celowych – współpraca to główny cel większości naszych projektów,

promocyjnych – dotarcie do adresata,

wychowawczych – wszechstronne oddziaływanie jest skuteczniejsze.

jest to element naszej misji i wizji.

IX EWALUACJA PRACY MDK 2

wewnętrzna: mierzenie jakości pracy, ankietowanie uczniów, rodziców i nauczycieli

hospitacje, bieżące przeglądy, wnioski z nadzoru i dokonywanych analiz, ewaluacja projektów i in.

zewnętrzna:

wyniki mierzenia jakości pracy przez organ nadzorujący,

wyniki kontroli organów kontrolnych (finansowych, sanitarnych, p.pożarowych itp.),

ocena mediów (dokumentacja prasowa, dokumentacja realizacji TV i radiowych),

ocena partnerów i adresatów działalności (pisma, listy, propozycje, prośby, podziękowania),

ocena przełożonych (dyplomy, pisma, nagrody i in.).

Lublin 2000 r. opr. Benon Bujnowski

4

© 2003 Dział Programów i Promocji - Młodzieżowy Dom Kultury nr 2 w Lublinie