Dokumenty MDK 2

MISJA I WIZJA MDK nr 2

Nadchodzi tzw. trzecia fala zmian, która powoduje, że organizacje muszą się przystosować obecnie nie do powolnych zmian, lecz do rewolucji.

Każda organizacja działa w pewnym otoczeniu, które może być spokojne lub niespokojne. Zachodzące zmiany powodują, że otoczenie zmienia się w kierunku otoczenia niespokojnego - reagującego i burzliwego.

Określając kierunki naszego rozwoju nie możemy zapomnieć o:

konkurencji

niepewności przyszłych wydarzeń.

Z pojęciami misja (cel) i wizja (przyszłość) wiąże się pojecie tożsamość (stan obecny i przeszły).

W zależności od naszego nastawienia do wizji i tożsamości można wyróżnić trzy rodzaje misji (za Marią Fic):

Misja stabilizująca charakteryzuje organizacje o utrwalonej, długoletniej pozycji na rynku, które fascynując się swoimi osiągnięciami, kultywują "filozofię dumną ze swojej przeszłości", zgodnie z hasłem: "byliśmy, jesteśmy, będziemy".

Misja z wizją rozwojową występuje w tych organizacjach, które pamiętając o swej tożsamości oraz aktualnych atutach próbują kreować swoją przyszłość uwzględniając możliwości rozszerzenia zakresu swojej działalności, dywersyfikują dotychczasowe obszary funkcjonowania, dostrzegają konieczność zmiany systemu zarządzania.

Misja z wizją przełomu charakteryzuje te organizacje, które są w stanie oderwać się od swoich zasług i swojej historii, formułując na nowo tożsamość, która "właściwą będzie jutro".

W oparciu o doświadczenie kilkunastoletniej pracy w oświatowej placówce kultury i nabytą w tym okresie wiedzę nie mogę wybrać innego modelu misji niż misja z wizją przełomu:

dla kierowanego przeze mnie Działu Programów i Promocji - jako element

autorskiego programu,

dla placówki – poprzez wewnętrzną dyskusję i decyzję,

dla pokrewnych placówek jako misję wspólnych projektów lub element umów o współpracy.

Brak systemowych rozwiązań w tej dziedzinie na szczeblu krajowym i wojewódzkim przy jednoczesnym niezwykle kazuistycznym uregulowaniem prawnym naszej działalności to nasza bardzo słaba strona zewnętrzna (SWOT).

MISJA

MISJA - to inaczej główne cele, czyli zestaw precyzyjnych odpowiedzi

na pytania:

Po co jesteśmy?

Dla kogo jesteśmy?

Kto jest naszym klientem i czego on potrzebuje?

Co chcemy mu zaoferować?

Co chcemy zrobić?

Do czego zmierzamy?

Motto

Człowiek, który więcej umie ma szansę więcej dokonać.

MISJA MDK2

Naszą misją jest podejmowanie takich działań, które pomogą uczestnikom realizowanych przez nas programów w zdobywaniu wiedzy i umiejętności oraz nabyciu postaw i zachowań koniecznych

aby aktywnie uczestniczyć w życiu demokratycznego społeczeństwa

w warunkach gospodarki wolnorynkowej.

W naszej działalności uwzględniamy , przede wszystkim, różne formy edukacji artystycznej i wychowania przez sztukę oraz metodę projektową.

WIZJA

WIZJA - to opis stanu i zasad funkcjonowania placówki po rozpoczęciu realizacji misji, czyli określenie jak będzie wyglądała i funkcjonowała nasza placówka

w przyszłości w jakim miejscu my będziemy i kim będą uczestnicy naszych programów.

Wizję naszą będziemy budowali w oparciu o pięć filarów:

I. Kształcenie

II. Wychowanie

III. Opieka

IV. Nauczyciel

V. Baza

1. związek z

potrzebami

2. rozbudzanie wyobraźni.

3.rozbudzanie zainteresowań,

4. metody aktywne,

-gł. projektowa

5. Uwzględniające możliwości uczniów;

6. Umożliwiające wszechstronny rozwój ucznia;

1. wspierające rodzinę

2. przywiązanie do tradycji,

3 przynależność regionalną,

4. tolerancję,

5. poszanowanie wartości demo - kratycznych,

6. poszanowanie praw człowieka.

1. otwarta na potrzeby środo -wiska;

2. twórcze wykorzystanie czas wolnego,

3. bogata oferta zajęć, w tym indywidualnych

4. pomoc w realizacji własnych pomysłów,

5. bezpieczeństwo.

1.stale doskonali swój warsztat, szkoli się - jest kompetentny

2. otwarty na współpracę

i udzielanie wsparcia,

3. zmotywowany do pracy i umiejący motywować innych,

4. realizuje lub uczestniczy w autorskich projektach,

5. posiada wiedzę, umiejętności i postawę pozwalające realizować pkt. I,II,III

1.pracownie z potrzebnym do realizacji zadań wyposażeniem,

2. placówka w pełni skomputeryzowana

3.biblioteka, fonoteka,

i filmoteka – zgodnie z potrzebami realizowanych projektów

4.tylko remonty bieżące,

5. najwyższe standardy bhp.

Filary te powinny tak funkcjonować, aby wyposażyć uczestnika projektów placówki w przydatny bagaż w podróży przez życie.

Szczególną uwagę należy poświęcić filarowi piątemu – nauczycielom. Sytuacja zawodowa tej grupy to słaba strona zewnętrzna (SWOT). Nasz wpływ na zmianę jest określony, nawet zbyt określony

Jednym z rozwiązań może być system szkoleń wewnętrznych i zewnętrznych

włączonych do systemu oceny pracy.

Nauczyciel powinien być:

otwarty – na drugiego człowieka, środowisko i konieczne zmiany, 

komunikatywny – umie prezentować własne poglądy i słuchać innych,

kompetentny- ma wiedzę i umiejętności oraz stale doskonali się,

twórczy – ma wyobraźnię do wyznaczania celów i sposobów ich realizacji.

Uczestnik powinien mieć szansę, aby w swym bagażu zabrać umiejętności:

planowania, organizowania i oceniania własny działań, zgodnie z obowiązującymi

normami,

2. współdziałania z innymi i na rzecz osób lub wartości,

3. komunikowania się z otoczeniem,

4. rozwiązywania problemów,

5. akceptowania siebie.

Kadra kierownicza dodatkowo powinna być:

1. przygotowana merytorycznie do zarządzania placówką,

2. kreatywna, otwarta na innowacje, poszukująca nowych rozwiązań,

3. przestrzegająca etyki zawodowej,

4. konsekwentna w działaniach realizujących zadania placówki.

WIZJA MDK2

Zostaliśmy liderem regionalnym w realizowanych w placówce formach edukacji – opartych na autorskich projektach. Prowadzimy

i organizujemy szkolenia, warsztaty i spotkania dla uczniów, studentów

i nauczycieli oraz dla firm , na zasadach sponsoringu.

Dzięki temu, że

nasze usługi edukacyjne -przekaz wiedzy i umiejętności oraz kształtowanie postaw i zachowań,

nasz produkt – system dydaktyczny i organizacyjny, który opiera się na metodzie projektowej ,

cieszą się rosnącym i wymiernym zainteresowaniem oraz realizują potrzeby społeczności szkolnej i środowiska lokalnego sami jesteśmy sponsorem różnych działań edukacyjnych i kulturalnych, właściwie zabezpieczamy przyszłość i motywujemy kadrę oraz współpracowników, inwestujemy w rozwój własny i placówki – lokal, technologie multimedialne, środki komunikacji i łączności.

Opr. Benon Bujnowski, 2001 r.

6

© 2003 Dział Programów i Promocji - Młodzieżowy Dom Kultury nr 2 w Lublinie