Pożegnanie Służby

Starszy brygadier mgr inż. Mirosław Hałas swoja drogę zawodową związał ze Strażą Pożarną 1 sierpnia 1987 roku, rozpoczynając studia w Szkole Głównej Służby Pożarniczej w Warszawie. Ukończył je 23 maja 1992 roku, uzyskując tytuł magistra inżyniera pożarnictwa w specjalizacji profilaktyka pożarnicza oraz, jako pierwszy rocznik w historii Państwowej Straży Pożarnej, nowy stopień oficerski młodszego kapitana.

1 lipca 1992 roku rozpoczął służbę stałą w Komendzie Rejonowej Państwowej Straży Pożarnej w Opolu Lubelskim na samodzielnym stanowisku ds. kontrolno-rozpoznawczych. 5 września 1995 roku, powołany został na stanowisko dowódcy Jednostki Ratowniczo-Gaśniczej w Bełżycach, gdzie pełnił służbę przez trzy kolejne lata. Okres, w którym zajmował stanowisko dowódcy jednostki, to przede wszystkim czas wzmożonego pozyskiwania środków na zakupy niezbędnego wówczas sprzętu specjalistycznego oraz na poprawę warunków socjalnych w jednostce.

16 kwietnia 1998 roku powołany został na stanowisko Komendanta Rejonowego Państwowej Straży Pożarnej w Opolu Lubelskim. Od 1 stycznia 1999 roku, kiedy w życie weszły przepisy wprowadzające reformę administracji publicznej i w miejsce komend rejonowych zostały utworzone komendy miejskie i powiatowe, pełnił obowiązki Komendanta Powiatowego Państwowej Straży Pożarnej w Opolu Lubelskim. W tamtym okresie uczestniczył w pamiętnych akcjach ratowniczo- gaśniczych: podczas pożaru lasów w okolicach Kuźni Raciborskiej w 1992 roku, w powodzi „stulecia” w 1997 roku, gdzie pełnił funkcję dowódcy sztabu Lubelskiej Brygady Odwodowej podczas działań na Odrze w okolicach Nowej Soli i Sulechowa oraz w powodzi na Wiśle w kwietniu 1998 roku na terenie powiatu opolskiego. Za działania przeciwpowodziowe w 1997 roku otrzymał przedterminowy awans na stopień starszego kapitana. W trakcie służby ukończył studia podyplomowe w zakresie administracji i zarządzania na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Marii Curie - Skłodowskiej.

1 lipca 1999 roku został powołany na stanowisko Komendanta Miejskiego Państwowej Straży Pożarnej w Lublinie. W trakcie swojej służby zajmował w większości stanowiska związane z zarządzaniem i administrowaniem, wymagające w głównej mierze koncentracji na zadaniach z zakresu pozyskiwania sprzętu specjalistycznego, którego deficyt w pierwszych latach XXI wieku był bardzo dotkliwy. Na przestrzeni tego czasu, dzięki wszechstronnym i długofalowym działaniom na rzecz pozyskiwania środków finansowych z różnych źródeł, możliwa była wymiana pojazdów i sprzętu we wszystkich jednostkach ratowniczo-gaśniczych komendy. Początkowo były to środki samorządowe oraz środki z funduszy ochrony środowiska, nieco później w ramach dofinansowania z Unii Europejskiej, min. z programów INTERREG oraz Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego. Po wielu latach starań, zrealizowana została także kluczowa inwestycja: budowa kolejnej Jednostki Ratowniczo-Gaśniczej Nr 4 w Lublinie, która została oddana do użytku w lipcu 2010 roku. W chwili obecnej w komendzie działają 4 grupy specjalistyczne: ratownictwa wodno-nurkowego, chemiczno-ekologicznego, wysokościowego i technicznego, tworzone przez kilkanaście ostatnich lat, stopniowo wyposażane w odpowiedni sprzęt i szkolone, aby osiągnąć wymagane standardy. Dzięki innowacyjnemu podejściu do funkcjonowania i zadań ochrony przeciwpożarowej st. bryg. Mirosław Hałas wprowadzał pionierskie rozwiązania min. tworzenia Centrum Powiadamiania Ratunkowego na wiele lat przed oficjalnym wdrożeniem tego przedsięwzięcia przez Państwową Straż Pożarną. Uczestniczył w kilkudziesięciu akcjach ratowniczo-gaśniczych na terenie działania komendy, wymagających dowodzenia taktycznego. W 2013 roku zorganizował uroczystość obchodów 140-lecia Lubelskiej Straży Pożarnej i nadania sztandaru Komendzie Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej w Lublinie. Jest znany ze szczególnej atencji dla sprawności fizycznej i regularnego uprawiania sportów. Reprezentował województwo lubelskie w piłce siatkowej, zdobywając wraz z drużyną naszego województwa w 1999 roku mistrzostwo Polski strażaków oraz kilkakrotnie zajmując czołowe lokaty. W całym okresie swojej służby był wielokrotnie odznaczany i wyróżniany: w 2012 roku Srebrną Odznaką Zasłużony Dla Ochrony Przeciwpożarowej oraz Złotym Znakiem Związku, w 2013 roku Srebrnym Krzyżem Zasługi, honorowymi medalami marszałka województwa lubelskiego oraz Prezydenta Lublina.

Starszy brygadier Mirosław Hałas 4 kwietnia br. złożył raport o zwolnienie ze służby w Państwowej Straży Pożarnej. Komendant Główny Państwowej Straży Pożarnej rozpatrzył go pozytywnie, wydając decyzję zwalniającą ze służby z dniem 30 kwietnia 2016 roku.