WYDARZENIE

Rocznica:
1928 - 2018

Polska Poczta, Telegraf i Telefon - 90 lat

Polska Poczta, Telegraf i Telefon (PPTiT) to polskie przedsiębiorstwo państwowe utworzone w 1928 roku i bardzo ważny etap w historii Poczty Polskiej. Działało do roku 1991. Jego zadaniem była eksploatacja wszystkich urządzeń pocztowych, telegraficznych i telekomunikacyjnych.

W marcu 1927 r. z inicjatywy Ministra Przemysłu i Handlu Eugeniusza Kwiatkowskiego wydano rozporządzenie o komercjalizacji przedsiębiorstw państwowych. Pozwalało ono na tworzenie przedsiębiorstw państwowych posiadających osobowość prawną oraz przekształcanie w tym kierunku przedsiębiorstw już istniejących. Powodowało to wydzielenie ich ze struktur administracji państwowej i przystosowanie do działalności w warunkach handlowych. Ewentualne przekształcenie poczty i telegrafu w przedsiębiorstwo handlowe stwarzało przed rozwojem tej gałęzi gospodarki nowe możliwości. I tak się stało.

Podstawą prawną utworzenia przedsiębiorstwa pocztowo-telekomunikacyjnego było rozporządzenie Prezydenta Rzeczypospolitej z dnia 22 marca 1928 r. o utworzeniu państwowego przedsiębiorstwa "Polska Poczta, Telegraf i Telefon". Zgodnie z jego postanowieniami dzień rozpoczęcia działalności miał określić Minister Poczt i Telegrafów z Ministrem Skarbu. Kolejnym rozporządzeniem określono dzień 1 lipca 1928 r. jako datę podjęcia działalności PPTiT i przejęcia przez nie w zarząd majątku ruchomego i nieruchomego stanowiącego do tej pory własność Skarbu Państwa.